Adatvédelmi FeltételekADATVÉDELMI FELTÉTELEK

A jelen Adatvédelmi Feltételek irányadó a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 105.; adószám: 22266851-2-11; cégjegyzékszám: 11-09-016954), valamint

Bábolna Bio Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 6., cégjegyzékszáma: 01-09-167448, adószáma: 10767692-2-42, képviseletében eljár Dr. Bajomi Dániel) és

Globus Konzervipari Zrt. (székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92., cégjegyzékszáma: 09-10-000501, adószáma: 10874406-2-09, képviseletében eljár Szabó Nándor) és

Detki Keksz Édesipari Kft. (székhelye: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos út 178., cégjegyzékszáma: 10-09-020783, adószáma: 11160500-2-10, képviseletében eljár Pavlova Olga ügyvezető igazgató) és

az Omega Bázis Kft. (székhelye: 2541, Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 165., cégjegyzékszáma: 11 09 019728, adószáma: 23740800-2-11, képviseletében eljár Deák Csaba) és

Mary-Ker Pasta Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bem u. 9., cégjegyzékszáma: 13-09-131053, adószáma: 14882759-2-13, képviseletében eljár Sajcz László cégvezető) és

Ági Nektár Kft. (székhelye: 1161 Budapest, Krisztina körút 51. 5.em 2., cégjegyzékszáma: 01-09-876059, adószáma: 13841481-2-42, képviseletében eljár Bognár Bús Tünde) és

Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. (székhelye: 1211, Budapest, Színesfém utca 23., cégjegyzékszáma: 01 09 671313, adószáma: 12380086-2-43, képviseletében eljár Nagy Gábor) és

Sole-Mizo Zrt. (székhelye: 6728 Szeged Budapesti út 6., cégjegyzékszáma: 06-10-000119, adószáma: 11090799-2-06, képviseletében eljár Gerbrant Redmer de Boer) és

Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Jendrassik György utca 10., cégjegyzékszáma: 13-10-041202, adószáma: 10871946-2-13, képviseletében eljár Csonka Endre) és

Gyulahús Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9., cégjegyzékszáma: 04-09-012216, adószáma: 24229342-2-04, képviseletében eljár: Daka Zsolt ügyvezető) és

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., cégjegyzékszáma: 13-09-067506, adószáma: 10886861-2-44, képviseletében eljár Galántai György), valamint a

a továbbiakban: "Szervezők") által szervezett „Három a Magyar!” elnevezésű aktivitás (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervezők, felelnek, mint adatkezelők. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3.), végzi, mint adatfeldolgozó.

Amennyiben a Játékos a regisztráció során írásban hozzájárul ahhoz, hogy adatai marketing célú megkeresés céljából is felhasználásra kerüljenek, úgy az ezzel kapcsolatos adatkezelésekért csak és kizárólagosan a METRO Kereskedelmi Kft. felel, mint adatkezelő.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142875/2018.

A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85038/2015.

A Játékban történő regisztráció során Játékosoknak a következő személyes adataikat kell megadniuk:

  • METRO Kártya száma (22 karakter)
  • E-mail cím
  • Jelszó
  • Játékszabályzat elfogadása
  • Elmúlt 18 éves elfogadása

A jelszó megőrzése Játékos kötelessége, az adatkezelők nem vállalnak felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén.

 

1.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelők és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel – ide nem értve a jelen okiratban eltérően szabályozott marketing célú megkeresés céljából történő felhasználásra vonatkozó szabályokat -. Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy amennyiben a Játék meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a fentiekben írt célból a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezelik a Játék végleges lezárásáig.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre - ide nem értve a jelen okiratban eltérően szabályozott marketing célú megkeresés céljából történő felhasználásra vonatkozó szabályokat -. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Játék végét követő 5 év. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

Amennyiben Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával írásban ehhez hozzájárult, a METRO Kereskedelmi Kft. a regisztráció során megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve szolgáltatásaik ajánlása érdekében kezeli és felhasználja. A METRO Kereskedelmi Kft. a közvetlen megkeresést elektronikus direkt marketing levélben (eDM) teszi.

Az előző bekezdésben meghatározott adatkezelők a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezelik, amíg Játékos az ehhez adott hozzájárulását írásban, egyértelmű módon vissza nem vonja. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék lezárulta előtt, kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását előbbiek szerint visszavonja, a Szervezők a Játék lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait – a Játékos ellenkező írásbeli rendelkezése hiányában – továbbra is kezelhetik.

 

2.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Játékos a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg.

Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A hozzájárulás beszerzésének körülményeit Szervezők, mint adatkezelők nem vizsgálják, az Játékos kizárólagos felelőssége.

 

3.) Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az adatkezelők Játékos írásbeli kérésére tájékoztatást adnak a Játékos általuk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló írásbeli kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Játékos jogosult írásban kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve írásban a helyes adatokat). Adatkezelők a helyesbítést haladéktalanul elvégzik a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti írásban az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelők a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásból.

Törlés helyett az adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt írásban kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az adatkezelők az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti írásbeli és egyértelmű nyilatkozatot tartalmazó kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket a Játék ideje alatt adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az info@magyaranyero.hu e-mail címen fogadják.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a METRO Kereskedelmi Kft. ne keresse meg őt további marketing kapcsolattartás keretében, elektronikus direkt marketing üzenetekkel, amelyet bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül megtehet az elektronikus levélben lévő ’leiratkozás’ gombra való kattintással.

2040 Budaörs, Keleti utca 3. postai címére elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat útján, mely tartalmazza a Játékos valamennyi személyes adatát, a nyilatkozat megtételének helyét és időpontját, valamint két tanú nevének, lakcímének és névaláírásának a feltüntetését és a Játékos azonosítható aláírását).

Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Játék lezárása, illetve ha a nyeremény átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos).

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és ehhez előzetesen írásban nem járult hozzá; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntésükről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Ha az érintett az adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

4.) Adatbiztonság

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívják arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének azzal, hogy szabályszerű adattovábbítás vagy adatátadás esetén Szervezők, mint adatkezelők az adatot átvevő harmadik személy eljárásáért nem felelnek.

Az adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse.

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelők megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírják.

 

5.) Adatfeldolgozók feladatai

A METRO Kereskedelmi Kft. mint adatfeldolgozó feladata a Játék lebonyolításával kapcsolatos technikai feladatok ellátása és mint adatfeldolgozó tárhely-szolgáltatási feladatokat lát el. Adatfeldolgozó a Játékkal kapcsolatos feladatokat az adatkezelő utasításai szerint teljesíti.

 

6.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet az info@magyaranyero.hu címen.

Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

 

7.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a Játékosok előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

A Játékos önmagában azzal a tény megvalósításával, hogy a játékban részt vesz, kimerítően és teljes körűen elfogadja a jelen okiratba foglalt adatvédelmi feltételeket.

 

Budapest, 2018. április 22.